, , , ,

កម្រងឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

Posted by

Click on PDF to download file.

១. ច្បាប់

 • ច្បាប់ស្តីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ, លេខ នស/រកម/០៧២៣/០៩៩, ០៥ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើ នៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ លេខ នស/រកម/០២០២/០៦៦, ០៧ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ លេខ នស/រកម/០៦២២/០០៦, ០៨ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញ លេខ នស/រកម/០១១៤/០០៦, ២០ មករា ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក លេខ នស/រកម/១១១៩/០១៧, ០២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម លេខ នស/រកម/១១១៧/០១៤, ១៧ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា លេខ នស/រកម/០៥០៧/០១២, ២២ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លេខ នស/រកម/១០២១/០១៤, ១៥ តុលា ឆ្នាំ២០២១(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម លេខ នស/រកម/០៦០៥/០១៩, ១៩ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៥ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម លេខ នស/រកម/០១២២/០០៣, ២៩ មករា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី មជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម លេខ នស/រកម/០៥០៦/០១០, ០៥ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការប្រកួតប្រជែង លេខ នស/រកម/១០២១/០១៣, ០៥ តុលា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ក្ស័យធន លេខ នស/រកម/១២០៧/០៣១, ០៥ ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លេខ នស/រកម/០១២២/០០២, ២៩ មករា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ លេខ នស/រកម/១១១៩/០១៦, ០២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ជីវសុវត្ថិភាព លេខ នស/រកម/០២០៨/០០៦, ១៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លេខ នស/រកម/០៦៩៥/០៤, ២៦ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៥ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  លេខ នស/រកម/០១០៣/០០៥, ២២ មករា ឆ្នាំ២០០៣ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី គយ លេខ នស/រកម/០៧០៧/០១៧, ២០ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល លេខ នស/រកម/០៣០៣/០០៨, ៥០ មីនា ឆ្នាំ២០០៣ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ លេខ នស/រកម/០៥០៨/០១៥, ១៣ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៨ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារលើការធ្វើវិសោធនកម្ម ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគំរោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួមសំរាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន លេខ នស/រកម/១០០០/០៩, ២១ តុលា ឆ្នាំ២០០០ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារចូលរួមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក លេខ នស/រកម/០៩០៤/០០២, ០៩ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋាភិបាល ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គិសនីលើតំបន់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គ លេខ នស/រកម/០៦០៥/០២១, ៣០ វិថុនា ឆ្នាំ២០០៥ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ចិន លេខ នស/រកម/១២០៧/០៣៤, ០៨ ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន លេខ នស/រកម/០៨០៩/០១៧, ២៩ សីហា ឆ្នាំ២០០៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្ម នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លេខ នស/រកម/១០០៩/០១៨, ២២ តុលា ឆ្នាំ២០០៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្ម នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លេខ នស/រកម/១០០៩/០២១, ២២ តុលា ឆ្នាំ២០០៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ ១.ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ២.កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងសមាគប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ៣.កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីយន្តការដោះស្រាយជម្លោះក្រោមកិច្ចព្រមព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងសមាគប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា លេខ នស/រកម/០២១១/០០៤, ០៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី-ណូវ៉ែលហ្សេឡង់ លេខ នស/រកម/១០១០/០១៦, ២៩ តុលា ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញារូថឺដាម ស្តីពីនីតិវិធីនៃការយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានជាមុនចំពោះសារធាតុគីមី និងថ្នាំកសិកម្មគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លេខ នស/រកម/១៩១២/០០៩, ២០ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៣ នៃការធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូទំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងពិធីសារបញ្ចូលវិធានការអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ និងរបាំងបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លេខ នស/រកម/០១១៤/០០២, ០៩ មករា ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មទំនិញ លេខ នស/រកម/០១១៤/០០៣, ០៩ មករា ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុស លេខ នស/រកម/១១១៥/០១១, ១៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងម៉ារ៉ាកេស ស្តីពីការបង្កើតអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដើម្បីបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១ក នៃកិច្ចព្រមព្រៀងម៉ារ៉ាកេស លេខ នស/រកម/១១១៦/០១១, ១៤ មករា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ លេខ នស/រកម/០១១២/០០២, ០២ មករា ឆ្នាំ២០១២ (PDF)

២. អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ៦៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាមនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ២០៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃ២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃ០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៩១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៨៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២ ស្តីពីការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ស្តីពីរបៀបរបប និងការរៀបចំការ
  បោះឆ្នោតសភាពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុផ្នែកA (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅ របស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសានកូ ខេមបូ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ១០២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះ
  បទល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលែ្បងពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការបង្កើត ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស (PDF)

៣. ប្រកាស

 • ប្រកាសលេខ ៣៣៨ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃ០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីនីតិវិធីពិន័យអន្តរការណ៍ លើអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ១៤៣៧ ពណ បអព ៩៩ ចុះថ្ងៃ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៩ ស្តីពីអំពីការចេញវិញ្ញាបនប័ត្រប្រភពដើមទំនិញ វិក័យប័ត្រពាណិជ្ជកម្ម និងអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញចំពោះទំនិញសំលៀកបំពាក់សំរាប់នាំចេញ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ២៤៨ ព.ណ ២០១២ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការចេញវិញ្ញាបនបត្រ និងនីតិវិធីនាំចូល និងនាំចេញ ត្បួងព្រេជមិនទាន់កែច្នៃក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោងចេញវិញ្ញាបនបត្រ គឹមប័រលី (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ២៣២ ព.ណ បអព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបែបបទចុះបញ្ជីទទួលសិទ្ធិនាំចេញទំនិញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ១៧២ ព.ណ​ អវឯ ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាសលេខ ០៤៧ MOC/SM2013 ស្តីពីការបទស្លាកថ្លៃលើមុខទំនិញ និងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ៣០០ ព.ណ ចបព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការចុះបញ្ចីពាណិជ្ជកម្មសារឡើងវិញ ក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ៣៣០ ព.ណ នច.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការកំណត់នីតិវិធីអនុវត្តប្រតិវេទន៍ស្វ័យបញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញទូទាំងអាស៊ាន (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ៣៨៩៦ MOC/SM2011 ចុះថ្ងៃទី០៥​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យាជួលផលិតបន្ត (Sub-Contract) ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភ័ណ្ឌ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ៣១៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ២៥៧ ព.ណ ចបព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការប្រើប្រាស់នាមករណ៍សហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុន នៅលើលិខិតឯកសារស្លាកសញ្ញាសម្រាប់តាំងបង្ហាញ ឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាសាធារណៈ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ០២៣២ ព.ណ បល.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យនានាចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស (PDF)
 • ប្រកាសលេខ១៣៧ ព.ណ ចបព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការដាក់ពាក្យសម្គាល់ទ្រង់ទ្រាយក្រុមហ៊ុន (PDF)
 • ប្រកាសលេខ១០៧ ព.ណ ចបព.ប្រក ចុះថ្ងៃ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការតម្កល់ប្រតិវេទន៍ប្រចាំឆ្នាំតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ១៩១ ព.ណ ចបព ប្រក. ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដា្ឋនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ១៤២ ព.ណ ចបព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនូវរាល់ការផ្លាស់ប្តូរ និងកែប្រែរបស់សហគ្រាសក្រុមហ៊ុន (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ០៧៥ ព.ណ កព.ប្រក ចុះថ្ងៃ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ការរៀបចំនិងចាត់ចែង ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (PDF)
 • ​ប្រកាសលេខ ៣៣៣ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ០៨៩ ព.ណ កព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មការគ្រប់គ្រងរៀបចំ និងចាត់ចែងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានី ខេត្ត (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ១៦២៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបែបបទនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេស (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៥៧ ព.ណ ចបព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការប្រើប្រាស់
  នាមករណ៍សហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុន នៅលើលិខិតឯកសារស្លាកសញ្ញាសម្រាប់តាំងបង្ហាញ ឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាសាធារណៈ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ០៨៨ ព.ណ អវឯ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតម្កល់លក្ខន្តិកៈសមាគមអាជីវកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ០៧២ ព.ណ ខកល.ប្រក ចុះថ្ងៃ០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យប្រភពដើមនៃអង្ករ សម្រាប់សម្រួលដល់ការនាំចេញ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ១៧៨ ព.ណ អវឯ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារឃ្លាំមើលស្ថានភាព និងសន្ទស្សន៍ថ្លៃមុខទំនិញចាំបាច់ ដែលបម្រើឱ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២១៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ២៥៨ ព.ណ ចបព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការទទួលស្គាល់អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ឬឯកសារនាំចេញ-នាំចូលនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ១០៩ ព.ណ គនព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសស្តង់ដារផលិតហាឡាលកម្ពុជា (PDF)
 • ប្រកាសលេខ៣៦៨ ព.ណ កសប.ប្រក ចុះថ្ងៃ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីម៉ាកក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ​ ៣៥៨ ព.ណ គនព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២០​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមឯកទេសផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ២៩៣ ព.ណ កសប.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជី និងកិច្ចការពារម៉ាកវិញ្ញាតកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ២១៣ ព.ណ ចបព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០៩៨ ព.ណ អវឯ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា (PDF)

៤.​ គោលនយោបាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

 • បរិយាកាសធុរកិច្ចខេត្តកំពតឆ្នាំ២០២៣ (PDF)
 • កម្ពុជា និងការបើកទីផ្សារពិភពលោកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • គោលនយោបាយជាតិស្តីពីដំឡូងមី ២០២០-២០២៥ (PDF)
 • គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទី ២០២២-២០២៧ (PDF)
0Shares

Leave a Reply