និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្មបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់លិខិតជូនដំណឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យកុំព្យូទ័រនិង/ឬ ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត មកនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម។The Accounting and Auditing Regulator has issued an Instruction on Submission of Notice for Use of English Language in Computerized Accounting System and/or Other Related Computerized Systems to the Accounting and Auditing Regulator.

Leave a Reply