វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) លេខទី៦ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

The Trade Training and Research Institute (TTRI) of the Ministry of Commerce has published the 6th iTrade Bulletin (in Khmer and English) for 2012:

Leave a Reply