ប្រកាសរបស់ធនាគាជាតិ ស្តីពី អាជីវកម្មភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ (ភាសារខ្មែរ និងអង់គ្លេស)
Prakas on Financial Leasing Business (Both KH and Eng Version)

Leave a Reply