ប្រកាសស្តីពីការបន្តព្យួរទុកការបង់ប្រាក់រំដោះលើប្រាក់ចំណូលរបស់សហគ្រាសឧស្សាហកម្មផ្នែក

វាយនភណ្ឌកាត់ដេរ

Prakas on extension to suspension of advance income tax of enterprises in the textile and garment industry

Leave a Reply