សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី ការផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

National Bank of Cambodia announce on change domain name from https://www.nbc.org.kh to https://www.nbc.gov.kh

Leave a Reply