សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការស្នើសុំការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ (CN)

Posted by

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
លេខៈ ០២៤/២៣ ក.ប/ស.ជ.ណ.ម.ហ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣
ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤។

勞工職業培訓部
編碼: 024/23於2023年8月30日公佈
2024年聘僱外籍勞動力配額申請通知。

0Shares

Leave a Reply