សេចក្តីណែនាំស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលចំថ្ងៃអាទិត្យ

Instruction On Paid Public Holiday Falling on Sunday

劳工与职业培训部签发带薪公共假期恰逢周日的指示(非官方翻译)

Leave a Reply